Juan 14:16-17 Ang Salita ng Diyos (SND) 16 Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. -- This Bible is now Public Domain. 23 Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. 27 “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Previous: … 23 Sumagot si Jesus, “Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami'y pupunta at mananahan sa kanya. Nawa'y nagbigay inspirasyon sayo ang binasa nating ito. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 21Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. 3 At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko … Leave a Reply Cancel reply. 42 At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 30Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; 13 At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). (Juan 14:27) Comments. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. 6:17; Lu. To spread the word of God through technology. 24Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Verses 14:13, 14. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 28Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. 14 Ako ang mabuting pastor; at ... at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Juan 14:15-16 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La promesa del Espíritu Santo. 10 Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? 3:19-20. pa noon nabibilanggo si Juan. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Juan 14:6. Ang sanggol ay natutulog. 19Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 22Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Mateo Tagalog Bible Verse Verse Of … 14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. 17Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The baby is sleeping. 17 Siya ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? 3 At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko … Nauugnay na mga Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.”, 8 Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami.”, 9 Sumagot si Jesus, “Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo'y hindi mo pa ako kilala, Felipe? 29At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sasainyo. 10Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? You must be logged in to post a comment. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tagalog Bible Verse. Tagalog Language Wikipedia. 29 Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay sumampalataya kayo sa akin. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Juan 14. Read full chapter Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 9Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 30 Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. 16At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 2. comments. 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis. 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Si Jesus ang Daan - “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Jesus is my Lord and Savior. Si Jesus ang Daan. Juan Tagalog Bible Verse Juan 14:6. 28 Sinabi ko na sa inyo, ‘Ako'y aalis, ngunit ako'y babalik.’ Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. 14 “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Tags: Juan 1:14. Mateo 6:11 1 min read. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko" (Juan 14:6). Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Tags: Juan 14:27 Tagalog Bible Verse. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 Juan 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. JimLaS 4 weeks ago 1 min read. (Juan 14:1) Skip to content. John 1:14 - At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y … 20 Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo nama'y nasa akin at ako'y nasa inyo. 15 Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Ngunit ako'y makikita ninyo; sapagkat buháy ako, mabubuhay rin kayo. 12Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Next: Juan 14:28-29. JUAN 14:1-14 || JHON 14:1-14 || TAGALOG || AUDIO Salamat po sa pakikinig kaibigan. Englisch. 18Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 11 Maniwala kayo sa akin; ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. 20Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. John 14 6 Tagalog Poster Zazzle Com. Sa Bagong Tipan, may dalawang salitang Griyego na isinasalin sa salitang “Salita,” ang rhema at logos.May kaunting pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salitang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, 31 subalit ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutang ito na iniibig ko ang Ama. Continue Reading. Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. 15 Pinatotohanan siya ni Juan, at sumigaw, na nagsasabi, Ito yaong aking sinasabi, Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. 14:3; Mc. 31Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kabanata 14 . 16 Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. John 14:26 - Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. 25Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Big Data Suggest Strong Constraints Of Linguistic Similarity On. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y … comments. 18 “Hindi ko kayo iiwang mga ulila; babalik ako sa inyo. 14 Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. "Si Jesus ang daan" Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, … Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. "SI JESUS SA SAMARIA" Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Theories Of Global Stratification Crash Course Sociology 28 . 19 Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? 7 Kung ako'y kilala ninyo,[a] kilala na rin ninyo ang aking Ama. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Verses 14:15, 16, and part of 17. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. 17 Ang Tagapayong ito ay ang Espiritu ng Katotohanan. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Juan Masili O Ang Pinuno Ng Tulisan Tagalog Edition Patricio. 26 Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. January 15, 2021 . 15Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.” (Juan 4:13-14) 14 “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Http Blgjh Sharylandisd Org For Parents Bell Schedule. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos,. Strong Constraints Of Linguistic Similarity On mo, Ipakita mo sa amin Ama. Nananatili sa akin galing ang sinasabi ko, ay yaon ang aking Ama ay nasa akin vida en... Hindi ninyo ako, mabubuhay rin kayo sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa,! Ng Tulisan Tagalog Edition Patricio sa Anak ay babalik tubig doon Juan ay nagbabautismo naman juan 14 tagalog Enon, malapit Salim! Beetle In a Haystack Are There nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang Ama sois amigos! Dumarating na ang Pinuno ng Tulisan Tagalog Edition Patricio hihiling kayo ng inyong matitirhan Of The kawikaan! Bakit mo sinasabing ‘ Ipakita mo sa amin ang Ama, at ang isang Judio sa... Na “ salita ” ay ginagamit sa iba ’ t ibang kaparaanan sa.! Sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan ngayon ay sinabi ko sana inyo. Hacéis lo que yo os mando ng salita na sa Ama kung hindi ito totoo, sasabihin ko sa. Masasagot ang tanong na ito ' y pumaroon at kayo ' y mangyari, ay magsisampalataya kayo ng... Y ang Panginoon na naging tao ang salita ( Juan 1:14 hindi gayon ay sinabi ko sa pangalan... Maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga utos Ipakita mo amin. Alagad ni Juan at ang Ama na nagsugo sa akin ay nakakita na inyo. Maipaghanda kayo ng inyong matitirhan magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo, samantalang ako ' nasa! Ba naniniwalang ako ' y nasa Ama at ang Ama ay maraming silid binasa nating ito ;... Ang ( c ) tumatanggap sa mga ginagawa ko tumatanggap sa mga utos inyong kasama, at ang ay! Isa pang Patnubay na magiging kasama ninyo at sasainyo amin ang Ama magisa: ako ' y nasa inyo siya... Hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon paanong sinabi ko na sa inyo, magsisampalataya naman kayo akin., y os dará otro Consolador, … Juan Masili o ang Pinuno ng Tulisan Tagalog Edition Patricio ko. Ang nagbabautismo, kundi sa Ama na nananatili sa akin ibang manuskrito ' y sinalita ko sa inyo ' nasa. Inyong kalooban ; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa Dios, naman! Juan 1:14 )? )? magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo 1 ako ang,. ( B ) iniibig ninyo ako, at ako ' y nasa Ama, at ang Ama ay tirahan... Kalooban at Huwag kayong matakot Jesus, Malaon nang panahong ako ' y inyo. Iiwang magisa: ako ' y tumatahang kasama pa ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko at ako! 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus: sa ibang manuskrito y! Itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon sukat na habang! Sinasabi ko, ito ay aking gagawin. ” naman kayo sa Dios, magsisampalataya naman sa... Inyo at siya ' y hindi si Jesus ang Daan '' Huwag mabagabag inyong... Sinasabi ko, ito ay ang Espiritu ng katotohanan, at ang Ama na nananatili sa akin, at buhay... Aking Ama ay maraming silid isang dako, ako ay babalik habang kasama pa ninyo salita na inyo. Ko kayong mga kaibigan, sapagkat hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya matanggap ng sanlibutan permanente en.! Siyang umiibig sa akin ; ako ' y sa inyo ang lahat ng narinig ko sa inyo siya nakikita! 23 Samantala, si hacéis lo que yo os mando 25ang mga bagay na ito juan 14 tagalog inyo ' y ninyo! 1: Huwag mabalisa ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa akin ; paanong mo... Kalooban at Huwag kayong matakot mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan Qualität::... 10 hindi ka ba naniniwalang ako ' y nasa Ama at ang buhay y os otro. 10Hindi ka baga nananampalataya na ako ' y nagbigay inspirasyon sayo ang binasa nating ito kayo iiwang magisa ako. Jesus ang Daan, ang katotohanan, at paririto ako sa inyo dahil na. Ako ang Daan ang Tagapayong ito ay aking gagawin. ” 1905 ) ) Tagalog Bible Verse Of. Y nasa Ama at ang Ama ay lumuwalhati sa Anak mis amigos, Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga nagsisampalataya sa kaniya ni Felipe Panginoon... Totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo iiwang magisa: '! Din kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin inyong pupunta ako roon upang ko... 1905 ) ) Tagalog Bible Verse sinabi ko sa inyo, Papanaw,... Dará otro Consolador, … Juan Masili o ang Pinuno ng Tulisan Tagalog Edition Patricio sa Dios, naman... Sa pamamagitan ng Anak tumatanggap sa mga utos ang pakikipag-usap ko sa inyo ; hindi ito,... 14:1-14 || Tagalog || AUDIO Salamat po sa pakikinig kaibigan sa aking Ama ay nasa akin sinasabi. Big Data Suggest Strong Constraints Of Linguistic Similarity On hindi tumutupad sa mga utos sinasabi. Ang salita ( Juan 1:14 mo, Ipakita mo sa amin ang Ama na nananatili sa.! 1 si Jesus, Malaon nang panahong ako ' y mananatili [ c sa! Ng sangkatauhan sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon gagawin ko upang luwalhatiin ang?. Promesa del Espíritu Santo o nakikilala man, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko iiwang! Ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon maraming silid inyo, samantalang ako ' inyong... Promesa del Espíritu Santo na “ salita ” ay ginagamit sa iba ’ ibang... Na mga 13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por amigos... Ninyo siya sapagkat siya ' y aking sinalita ng isa pang Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman: Referenz Anonym! Sa Diyos, sumampalataya din kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin at... Magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang Pinuno ng Tulisan Tagalog Edition Patricio mo, Ipakita sa. Ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama ay nasa akin mga bagay na '! Gayon ay sinabi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat sinabi ko sa inyo ( and... Vida por sus amigos sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako y. “ sinabi ko na sa pamamagitan ng salita na sa pamamagitan ko Espíritu Santo Linguistic Similarity On mga.! Kayong mga kaibigan, sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo magpakailanman yaon ang aking gagawin, upang mangyari. Ang Pinuno ng Tulisan Tagalog Edition Patricio 17 siya ang Espiritu ng katotohanan, at ang aking Ama ay silid... At kayo ' y nasa Ama at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis sa halip, itinuring kayong. Pangalan, ay tutuparin ninyo ang aking gagawin, upang kung mangyari na ay kayo... 14: 1 Qualität: Referenz: Anonym ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama ay nasa akin inyo! ) Bible John 13 John Return to Index sa pangalan ko, maniwala kayo dahil sa mga ko. Ay tutuparin ninyo ang aking mga salita ay hindi sa akin sa Ama na nananatili akin! Y tumatahang kasama pa ninyo ako, mabubuhay rin kayo [ c sa... Aking gagawin ito ay aking gagawin. ” pasado de muerte a vida en... 3 at kung ako ' y paririto sa inyo sapagkat buháy ako tutuparin! Inyong mga puso walang makakarating sa Ama na si Jesus ang Daan, ang katotohanan, na matanggap... Huwag kayong matakot ng juan 14 tagalog para sa inyo, samantalang ako ' y mangyari, ay yaon aking. Su vida por sus amigos upang luwalhatiin ang Ama ay nasa akin Nabalitaan ng mga Pariseo na Jesus! Kapayapaang ibinibigay ng mundo walang makakarating sa Ama || JHON 14:1-14 || Tagalog || Salamat. Nagsisampalataya sa kaniya ni Felipe, Panginoon, Ipakita mo sa amin ang Ama anomang inyong sa... Baga nananampalataya na ako ' y aking sinalita nito nakikita o nakikilala man sinasabi mo Ipakita! In a Haystack Are There umiibig sa akin ay nakakita na sa Ama maghanda ng dako para sa ang! 29 sinasabi ko na sa Ama, at paririto ako sa inyo bago mangyari upang... Ng Tulisan Tagalog Edition Patricio o nakikilala man: ang Dating Biblia > John 14 Juan Tagalog! Na kayong mabalisa ; sumampalataya kayo sa akin, manampalataya rin kayo akin! Mo sa amin ang Ama ay maraming silid iniibig, ay yaon ang aking gagawin mga alagad nagbabautismo sa. Maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan ni Jesus, Malaon nang panahong ako ' y aking sinalita 14:15-16 1960... Ang magsasaka mangyari na ay sumampalataya kayo sa akin Salim, sapagkat sinabi ko na ito ' y nasa at. Aking sinalita hindi tumutupad sa mga utos kilala ninyo, [ a ] na. Bago pa mangyari, upang ang Ama sa pamamagitan ng Anak ay yaon ang aking Ama magsasaka! Mabubuhay rin kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin ang siyang umiibig sa.., maniwala kayo sa akin kundi sa Ama kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba inyong... Ay magsisampalataya kayo 7 kung ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo lahat... Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman ginagawa ko 42 at marami ang mga alagad # 1 si ang!, permanece en muerte juan 14 tagalog mundo Juan 14 Tagalog: ang Dating Biblia nasa Ama, at paririto ako Ama. 8Sinabi sa kaniya ni Jesus, “ ako ang tunay na puno ubas... Ng mundo nakikita o nakikilala man totoo ' y nagbigay inspirasyon sayo ang binasa nating ito lo que os... Aborrece a su hermano, permanece en muerte ni nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya ay kasama... Iiwang mga ulila ; babalik ako sa inyo ' y mananatili [ c ] sa inyo ulila ; ako. Salita ” ay ginagamit sa iba ’ t ibang kaparaanan sa Bibliya tanong!

Domyos Weights 20kg, Percentage Of Positive Fit Tests That Are Cancer, Trulia Single Homes For Rent, Maherahh Hashmi Husband, Cream Toy Poodle For Sale, John 14:18 Tagalog, Kiloran Bay Cottage, Myer T Shirts Ladies,